International Journal of Computerized Dentistry
Login:
username:

password:

Plattform:

Forgotten password?

Registration

Int J Comput Dent 20 (2017), No. 4     15. Dec. 2017
Int J Comput Dent 20 (2017), No. 4  (15.12.2017)

Page 393-407, PubMed:29292413, Language: English/Turkish


How are faces with increased and decreased lower facial height perceived visually?
Artmış ve azalmış alt yüz yüksekliğine sahip yüzler görsel olarak nasıl algılanır?

Dindaroğlu, Furkan / Doğan, Servet / Yalçın, Aycan / Türkan, Nilay / Yüvrük, Elif
Objective: The aim of this study was to assess how faces with different lower facial height (LFH) were visually perceived by laypersons using eye-tracking technology.
Materials and method: A total of 48 facial images of volunteers with different LFH (normodivergent, hypodivergent, hyperdivergent) were randomly viewed by 50 participants (25 male, 25 female) using Tobii Eye Tracker (Tobii T60, Tobii Technology AB, Sweden). Facial images with normal lower anterior facial height (LAFH) were used as the control group. All images were divided into three areas of interest (AOI): eyes, nose, and lower face. Eye movements of participants were analyzed with Tobii Studio software (version 3.3.1, Tobii Technology). Time to first fixation (TFF), fixation before (FB) (initial attentional capture), fixation duration (FD), and fixation count (FC) (sustained attention) parameters were measured and compared between image groups. Repeated measures ANOVA, independent samples t test, and intraclass correlation coefficient (ICC) were used for statistical analysis.
Results: In all image groups, the eyes were the most remarkable area that was looked at most and longest. A significant main effect was revealed for TFF on the lower face area between image groups: F (2.98) = 9.61, P = 0.00, η2 = 0.164. The lower face area of the hyperdivergent images was found to capture initial attention faster than that of the other images. A significant main effect was revealed for FD on the lower face area between image groups: F (2.98) = 22.98, P = 0.00, η2 = 0.319.
Conclusions: Increased and decreased LFH affected visual perception. The difference in LFH did not alter the hierarchy of visual perception.

Amaç: Çalışmanın amacı, göz izleme teknolojisi kullanılarak, farklı alt yüz yüksekliğine sahip yüzlerin gözlemciler tarafından nasıl algılandığının değerlendirilmesidir.
Metot: Farklı alt yüz yüksekliğine (normodiverjan, hipodiverjan, hiperdiverjan) sahip 48 yüz fotoğrafı, 50 katılımcı (25 erkek, 25 kadın) tarafından rasgele şekilde Tobii Eye Tracker (Tobii T60, Tobii Technology AB, Sweden) cihazı kullanılarak izlenmiştir. Alt yüz yüksekliği normal olan hastalar kontrol grubu olarak kabul edilmiştir. Yüz üzerinde üç ayrı morfolojik alan belirlenmiştir (AOI): Gözler, burun ve alt yüz. Katılımcıların göz hareketleri Tobii Studio™ yazılımı (Versiyon 3.3.1, Tobii 11 Technology AB, Sweden) ile analiz edilmiştir. İlk fiksasyona kadar geçen zaman, ilk fiksasyona kadar yapılan fiksasyon sayısı (istemsiz-ilk dikkat), fiksasyon süresi ve fiksasyon sayısı (istemli-sürdürülen dikkat) parametreleri ölçülmüş ve gruplar arasında karşılaştırılmıştır. İstatiksel değerlendirmelerde tekrarlı ölçümlerde ANOVA ve bağımsız gruplar t-testi analizleri kullanılmış ve sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC) hesaplanmıştır.
Bulgular: Tüm gruplar için, gözler en sık ve en uzun süre odaklanılan bölge olmuştur. Görüntü grupları arasında alt yüz bölgesinde ilk fiksasyona kadar geçen süre için resim grupları arasında anlamlı fark bulunmuştur F(2.98) = 9.61, p = 0.00, η2 = .164. Hiperdiverjan yüzlerin alt yüz bölgesinin ilk dikkati diğer gruplara göre daha hızlı çektiği görülmüştür. Alt yüz bölgesinde toplam fiksasyon süresi açısından görüntü grupları arasında anlamlı fark bulunmuştur: F (2.98) = 22.98, p = 0.00, η2 = .319.
Sonuçlar: Alt yüz yüksekliğinin artması ve azalması görsel algıyı etkilemektedir. Alt yüz yüksekliğindeki değişim, yüz üzerindeki bölgelerin görsel algılanma hiyerarşisini değiştirmemektedir.

Keywords: lower facial height (LFH), visual perception, eye tracking
Alt yüz yüksekliği, Görsel algı, Göz izleme

fulltext (no access granted) order article as PDF-file (20.00 €)